گیاه Rhamnus carolinianus

Rhamnus carolinianus
-
1
Walter.
Indian Cherry
2
Rhamnaceae
Frangula caroliniana.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

کبدی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب