گیاه Rhamnus persicus

Rhamnus persicus
سیاه تنگرس فارسی
0
Boiss.
-
1
Rhamnaceae
R. kurdicus. Boiss.&Hoh.

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب