گیاه Rhamnus purpureus

Rhamnus purpureus
-
1
Edgew.
-
0
Rhamnaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

چوب