گیاه Rhus aromatica

Rhus aromatica
-
2
Aiton.
Lemon Sumach
4
Anacardiaceae
R. canadensis. R. crenata. non Thunb. Toxicodendron crenatum.

عکس

1.2
1.5
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تانین
تثبیت خاک
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
سبد
ماده رنگ