گیاه Rhus integrifolia

Rhus integrifolia
لیمونادبِری
0
(Nutt.)W.H.Brewer.&S.Watson.
Lemonade Berry
2
Anacardiaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
سوخت
ماده رنگ