گیاه Rhus microphylla

Rhus microphylla
-
0
Engelm.
Desert Sumach
2
Anacardiaceae

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ