گیاه Rhus ovata

Rhus ovata
-
1
S.Watson.
Sugar Bush
2
Anacardiaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تسهیل کننده زایمان
قفسه سینه

استفاده خوراکی

چای
شیرین کننده
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ