گیاه Rhus potaninii

Rhus potaninii
-
2
Siebold.&Zucc.
-
0
Anacardiaceae
R. henryi. R. sinica. non Diels.

عکس

12
8
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
بندآورنده خون
قابض

سایر موارد استفاده

جوهر
رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ