گیاه Rhus sylvestris

Rhus sylvestris
-
0
Siebold.&Zucc.
-
0
Anacardiaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
موم
یک نوع لاک الکل