گیاه Rhus trichocarpa

Rhus trichocarpa
-
0
Miq.
-
0
Anacardiaceae

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ
موم