گیاه Rohdea japonica

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: -
Author: (Thunb.)Roth.
خانواده: Convallariaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.3
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضماد
قلبی
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
حشره کش