گیاه Romulea bulbocodium

Romulea bulbocodium
-
0
(L.)Sebast.&Mauri.
-
1
Iridaceae

عکس

0.15
0.05
-
ساقه پیاز مانند گیاه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه