گیاه Ruta montana

Ruta montana
-
0
(L.)L.
Mountain Rue
1
Rutaceae

عکس

0.3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس