گیاه Sabal palmetto

Sabal palmetto
-
1
(Walter.)Schult.&Schult.f.
Cabbage Palmetto
2
Palmae

عکس

6
4
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد، مسکن درد

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
تانین
چوب
فیبر
قلم مو