گیاه Sagittaria sagittifolia

Sagittaria sagittifolia
پیکان آبی، تیر کمان آبی
1
L.
Arrow Head
5
Alismataceae
S. japonica.

عکس

1
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیربند
ضد اسکوربوت
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه