گیاه Sagittaria sagittifolia leucopetala

Sagittaria sagittifolia leucopetala
-
1
(Miq.)Hartog.
-
3
Alismataceae

عکس

0
0
-
-
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شیربند
ضد اسکوربوت
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه