گیاه Salix 'Bowles hybrid'

Salix 'Bowles hybrid'
-
2
.
-
3
Salicaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

بادشکن
پیشگام (احیای زمین)
سبد