گیاه Salix atrocinerea

Salix atrocinerea
-
3
Brot.
Rusty Sallow
0
Salicaceae
S. oleifera.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک