گیاه Salix exigua

Salix exigua
-
2
Nutt.
Coyote Willow
1
Salicaceae
S. argophylla. Nutt. S. interior. Rowlee.

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد درد
قابض

استفاده خوراکی

نوشیدن

سایر موارد استفاده

احیای خاک
پیشگام (احیای زمین)
تثبیت خاک
ریسمان
سبد
فیبر
مراقبت از دندان
مراقبت کودک