گیاه Salvia verbenaca

Salvia verbenaca
-
2
L.
Wild Clary
2
Labiatae
S. clandestina. S. controversa. Willk. non Ten. S. horminoides. Pourret. S. marquandii.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

چشمی

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
گل