گیاه Samolus parviflorus

Samolus parviflorus
-
0
(Nees.)Raf.
Thin-Leaf Brookweed
1
Primulaceae

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ