گیاه Samolus valerandi

Samolus valerandi
علف جویباری
1
L.
Brookweed
2
Primulaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد اسکوربوت

استفاده خوراکی

برگ