گیاه Sapindus drummondii

Sapindus drummondii
-
1
Hook.&Arn.
Western Soapberry
2
Sapindaceae
S. saponaria drummondii. (Hook.&Arn.)L.Benson.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد روماتیسم
ضماد
کلیه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
دکمه
صابون