گیاه Sapindus marginatus

Sapindus marginatus
-
0
Willd.
Soapberry
1
Sapindaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
صابون