گیاه Sasa chimakisasa

Sasa chimakisasa
-
0
Koidz.
-
1
Gramineae

عکس

0
0
همیشه سبز
بامبو
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ساقه