گیاه Schinus molle

Schinus molle
-
1
L.
California Peppertree
2
Anacardiaceae

عکس

8
8
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مسهل (شدید)
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

آدامس
ادویه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

متفرقه