گیاه Schisandra repanda

Schisandra repanda
-
0
(Siebold.&Zucc.)Radlkofer.
-
3
Schisandraceae
S. nigra.

عکس

6
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

چای
میوه