گیاه Schizophragma hydrangeoides

Schizophragma hydrangeoides
-
0
Siebold.&Zucc.
-
1
Hydrangeaceae

عکس

12
12
خزان کننده
بالا رونده
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین