گیاه Scirpus affinis

Scirpus affinis
-
0
Roth.
-
2
Cyperaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت سقف
عایق