گیاه Scirpus fluviatilis

Scirpus fluviatilis
-
1
(Torr.)A.Gray.
River Bulrush
2
Cyperaceae

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

سبد