گیاه Scirpus lacustris

Scirpus lacustris
پیزر
1
L.
Bulrush
3
Cyperaceae
Schoenoplectus lacustris. (L.)Pallas.

عکس

2.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
ساقه
گرده

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
ساخت سقف
کاغذ