گیاه Scirpus microcarpus

Scirpus microcarpus
-
1
C.Presl.
Panicled Bulrush
3
Cyperaceae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضماد

استفاده خوراکی

بذر
ریشه
ساقه
گرده

سایر موارد استفاده

سبد