گیاه Scorpiurus vermiculatus

Scorpiurus vermiculatus
-
0
L.
-
1
Leguminosae
S. subvillosus. L. S. sulcatus. L.

عکس

0.5
0
-
یکساله
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

غلاف بذر