گیاه Semiarundinaria murielae

Semiarundinaria murielae
-
0
(Gamble.)Nakai.
Umbrella Bamboo
0
Gramineae
Arundinaria murielae.

عکس

4
1
همیشه سبز
بامبو
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین
پشتیبانی از گیاهان (قیم)