گیاه Sequoia sempervirens

Sequoia sempervirens
سکویا
1
(D.Don.)Endl.
Coastal Redwood
0
Taxodiaceae
Taxodium sempervirens

عکس

110
20
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
خیر
-

استفاده دارویی

محرک
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
تهویه خاک
چوب
سبد
عایق
کاغذ
ماده رنگ