گیاه Serenoa repens

Serenoa repens
نخل بادبزنی ارّه ای
3
(W.Bartram.)Small.
Saw Palmetto
1
Palmae
Sabal serrulata.

عکس

3
2
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

ریسمان
سبد
قلم مو