گیاه Seseli gummiferum

Seseli gummiferum
-
0
Pall. ex Sm.
-
0
Umbelliferae

عکس

1.2
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

سایر موارد استفاده

صمغ