گیاه Seseli libanotis

Seseli libanotis
-
1
(L.)Koch.
-
1
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد نفخ

استفاده خوراکی

برگ
ریشه