گیاه Silaum silaus

Silaum silaus
-
0
(L.)Schinz.&Thel.
Pepper Saxifrage
1
Umbelliferae
Silaus flavescens. S. pratensis.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه