گیاه Silene conoidea

Silene conoidea
سیلن هرز، سیلن مزرعه روی
1
L.
-
0
Caryophyllaceae

عکس

0.25
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
بال پولکداران، زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
نرم کننده پوست