گیاه Sinofranchetia chinensis

Sinofranchetia chinensis
-
0
(Franch.)Hemsl.
-
2
Lardizabalaceae

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه