گیاه Sison amomum

Sison amomum
-
1
L.
Bastard Stone-Parsley
2
Umbelliferae

عکس

1
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد نفخ
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه

قسمت مورد استفاده

گیاه