گیاه Sium serra

Sium serra
-
0
(Franch.&Sav.)Kitag.
-
1
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ