گیاه Sium sisarum

Sium sisarum
شقایق جویباری
0
L.
Skirret
4
Umbelliferae

عکس

1
0.4
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
ریشه