گیاه Smilax glabra

Smilax glabra
-
3
Roxb.
-
3
Smilacaceae

عکس

3
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پوست
سرطان
ضد آرتریت
ضد لنف آدنیت گردنی سلی
مقوی معده

استفاده خوراکی

ریشه
میوه