گیاه Smilax pseudo-china

Smilax pseudo-china
-
2
L.
False China Root
3
Smilacaceae
S. tamnifolia.

عکس

2
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پوست
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه