گیاه Smilax rotundifolia

Smilax rotundifolia
-
2
L.
Horse Brier
4
Smilacaceae
S. caduca.

عکس

12
0
خزان کننده
بالا رونده
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تسهیل کننده زایمان
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
نوشیدن