گیاه Smilax tamnoides

Smilax tamnoides
-
2
L.
Bristly Greenbrier
2
Smilacaceae

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تسهیل کننده زایمان
ضماد

استفاده خوراکی

ریشه