گیاه Smyrnium olusatrum

Smyrnium olusatrum
-
1
L.
Alexanders
3
Umbelliferae

عکس

1.2
0.7
-
دو ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه
ساقه
گل

قسمت مورد استفاده

بذر