گیاه Smyrnium perfoliatum

Smyrnium perfoliatum
-
0
L.
-
3
Umbelliferae

عکس

1.5
0.6
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ساقه
گل